Šéfredaktorka:
Redaktorka:
Tajomníčka redakcie: Soňa Rafajová
Jazyková redaktorka:

Redakčná rada: Oľga Ruppeldtová, Katarína Bednárová, Miroslava Brezovská, Zuzana Drábeková, Karol Chmel, Miloš Švantner, Dáša Zvončeková

Grafická úprava a návrh obálky: Eva Kovačevičová-Fudala