Bibliografia Revue svetovej literatúry 1965 – 2004

Bibliografia RSL 1965 – 2004 V poslednom čase sa na redakciu často obracajú záujemcovia, ktorí si potrebujú vyhľadať autorov, prekladateľov alebo texty, ktoré sme v priebehu rokov uverejnili.

Chceme informovať čitateľov, že máme k dispozícii Bibliografiu Revue svetovej literatúry 1965 – 2004. Bibliografia dosiaľ nebola v distribúcii. Záujemcovia si ju môžu objednať v redakcii.

Cena: 7 eur + poštovné.

Bibliografia Revue svetovej literatúry 1965 – 2004. Zostavil Peter Kerlik. Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2005. 344 s. ISSN 0231-6269.

 

Úvodom

Už keď som roku 1975 nastúpil do redakcie RSL, všimol som si, že kolegovia lovia v pamäti, alebo listujú v starších číslach časopisu, keď si chceli overiť, či už niektorý autor vyšiel, alebo či od neho vyšlo. Vtedy som začal každoročne pripravovať bibliografie jednotlivých ročníkov, aby bol aký–taký prehľad o tom, čo sme spáchali my, alebo naši predchodcovia. Asi sa vo mne prejavilo moje pôvodné povolanie knihovníka. Po štyridsiatich rokoch existencie RSL predkladám súpis toho, čo časopis za ten čas slovenskému čitateľovi ponúkol.

Rozhodol som za zachovať členenie bibliografie tak, ako to robievam v jednotlivých ročníkoch. Okrem toho sa mi zdá, že používateľ skôr získa prehľad, čomu redakcia venovala najviac pozornosti v rozličných obdobiach. Zvyčajné registre som doplnil o register ľudovej slovesnej tvorby, ktorá by inak v tom množstve záznamov ostala stratená. Register literatúr obsahuje iba záznamy z častí PoéziaPróza, dráma, lebo zaradenie záznamov z ostatných rubrík by tento prehľad značne skomplikovalo. A kam by som mal zaradiť záznamy, ktoré sa dotýkajú viacerých literatúr?

Pokiaľ to bolo možné, usiloval som sa identifikovať jednotlivé pseudonymy. Priznám sa však, že sa mi nepodarilo odhaliť, kto bol REDIVIVUS alebo prekladateľ egyptských poviedok V.D.K. Tu možno pomôžu arabčinári. Rovnako sa nepamätám, ktorú poviedku kedysi v osemdesiatych rokoch preložila Eva Šimečková, zrazu však prišiel zákaz uverejňovať jej preklady, preto sme ju uverejnili pod menom Alexandry Ruppeldtovej.

Napriek týmto ťažkostiam (či nedostatkom) však dúfam, že ponúkaná bibliografia aspoň trochu pomôže všetkým, ktorí sa o svetovú literatúru zaujímajú.

Príjemné listovanie vo vzdialenejšej i bližšej minulosti Revue svetovej literatúry želá

PETER KERLIK